האם ניתן לפסוק לטובת התובעות את דמי התיווך למרות היעדרו של הסכם בכתב חתום.

עו"ד מקרקעין בחיפה מומלץ עם ניסיון והמלצות ת"א 26439-11-21 חנה דרעי ואירה טיטלבאום נ' שאול שגיא  עו"ד מקרקעין מומלץ עם ניסיון והמלצות הרצליה ורמת השרון – עו"ד אבירם כהן רקע עובדתי: המאמר נרשם  עורך דין  מקרקעין בהרצליה ורמת השרון –  עו"ד אבירם כהן לייעוץ בנושא של  הסכמים וחוזים במקרקעין –יש לפנות  לעורך דין  מקרקעין בהרצליה […]

תביעה לפירוק שיתוף על דרך המכירה

ת"א 26439-11-21 חנה דרעי ואירה טיטלבאום נ' שאול שגיא רקע עובדתי: המקרקעין נשוא התביעה הינם מגרש  106 על פי תכנית בנין עיר הר/1/1920 (להלן: "התכנית"), המהווה מגרש תמורה במסגרת איחוד חלקים מחלקות 30-31, 33 ו 66 בגוש 6524 בשטח 2,876 מ"ר (לעיל ולהלן: "המקרקעין"). 2. בהתאם לתכנית ניתן לבנות על המגרש 2 בנייני מגורים רוויים […]

מהו יום ביצוע עסקת מקרקעין שיש בה תנאי מתלה?

המאמר נרשם  ע"י עו"ד אבירם כהן, עו"ד מקרקעין בחיפה סוגיה זו נדונה בתיק  ו"ע 25437-10-19 יעקובוביץ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה  ועדת הערר פסקה:   סעיף 19 לחוק עניינו "יום המכירה" קובע:   "יום המכירה" או "יום הפעולה" לעניין חישוב השבח והמס הוא היום שבו נעשתה המכירה או הפעולה באיגוד…" מכאן, שהכלל שנקבע בסעיף […]

זוג נשוי חתם על הסכם ממון

בני זוג רכשו יחדיו דירת מגורים. בבעלות הבעל דירת מגורים נוספת, אשר בהתאם להסכם ממון שבין הצדדים שייכת רק לו. האם בעת רכישת הדירה החדשה זכאית האשה לשלם מס רכישה על מחצית הדירה השייכת לה, בשיעור החל בעת רכישת דירת מגורים יחידה? המאמר נרשם  ע"י עו"ד אבירם כהן, עו"ד מקרקעין, מיסוי מקרקעין, בחיפה סוגיה זו […]

האם מרתף יכול להיחשב דירת מגורים?

מאמר נרשם  ע"י עו"ד אבירם כהן, עו"ד מקרקעין בחיפה הוראות החוק "על אף האמור בסעיף קטן (ב)(1), במכירת דירת מגורים מזכה שיום רכישתה היה לפני יום המעבר, יחויב השבח הריאלי בהתאם להוראות אלה: "דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן: "דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, […]

רישום הערת אזהרה על פי סעיף 130

רישום הערת אזהרה לפי סעיף 130 אודות קיום הליך משפטי. מאמר בנושא רכוש משותף  ע"י עו"ד אבירם כהן ת"א 17982-05-20 דרך נכסי החצב בע"מ נ' "נוף הארץ" ייזום ובנין בע"מ ואח'                                                           בית המשפט פסק המאמר נרשם על ידי : עו"ד סכסוכים עסקים וחברות בחיפה – עו"ד אבירם כהן עו"ד  מקרקעין ביקנעם –  עו"ד אבירם […]

האם לשוכר קיימת עילה לביטול הסכם שכירות

האם לשוכר קיימת עילה לביטול הסכם שכירות? מאמר בנושא ביטול הסכם שכירות ע"י עו"ד אבירם כהן בית המשפט פסק "במצב דברים זה, אני סבור שלמערערת היתה זכות להודיע על ביטול ההתקשרות בין הצדדים נוכח הליקויים שהתגלו במושכר. מסקנה זו מתבקשת מהנתונים שהובאו בפני בית-משפט השלום.  …..  בין אם היתה המערערת זכאית לביטול החוזה לפי סעיף […]

האם התובעת, אליה התייחסה הנתבעת כרוכשת יד שנייה זכאית לפיצוי בגין ליקויים בדירה

האם התובעת, אליה התייחסה הנתבעת כרוכשת "יד שנייה" זכאית לפיצוי בגין ליקויים בדירה? מאמר בנושא ליקויי בניה ע"י עו"ד אבירם כהן תמצית טענות התובעת תמצית טענות הנתבעת בית המשפט פסק האם התובעת, אליה התייחסה הנתבעת כרוכשת "יד שניה" זכאית לפיצוי בגין ליקויים בדירה? "סוגית אחריותו של "מוכר" כהגדרתו בחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, כלפי קונה משנה, […]

האם הנתבע חדל להיות דייר מוגן בנכס

האם הנתבע הפר את הסכם השכירות ואיבד את זכות הדיירות המוגנת, כיצד יפסוק בית המשפט? מאמר בנושא דייר מוגן  ע"י עו"ד אבירם כהן ת"א 46021-10-20 מדינת ישראל נ' עוז  בית המשפט פסק עילות פינוי 131. על אף האמור בכל חוזה או הסכם, אולם מבלי לגרוע מהוראות חיקוק אחר, אלה בלבד הן עילות הפינוי: (1) […] […]

תביעה לפינוי מושכר הפרה לא יסודית

נדחתה תביעה לפינוי מושכר בגין הפרה לא יסודית סוגיה זו נידונה תפ"מ 3818-05-22 קיבוץ כרמיה נ' חגור תעשיות בע"מ עו"ד מקרקעין ברמת השרון והרצליה  – עו"ד אבירם כהן רקע עובדתי: טענות התובעת טענות הנתבעת בית המשפט השלום  פסק: לענין סימן זה "הפרה יסודית"- הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו […]

תפריט נגישות