מהי התקופה הקובעת בין בני זוג בעת גירושין ?

 עו"ד גירושין בחיפה – יחס אישי לכל לקוח, ניסיון מקצועיות, מאות לקוחות ממליצים,יסודיות.

עמ"ש (חיפה) 23541-01-17 פלונית נפלוני

סוגיה זו נדונה בערעור בבית המשפט המחוזי בחיפה

רקע עובדתי:

רקע

  1. הרקע ליחסי הצדדים פורט היטב בסעיף 2 לפסק הדין קמא (להלן: "פסק הדין"), במילים הבאות:

"הצדדים, יהודי וחסרת דת, הכירו בשנת 2006 עת הגיעה התובעת לראיון עבודה בחברתו של הנתבע. החלו להתגורר יחד במהלך ינואר 2007 בביתו של הנתבע, ב…. נישאו בשנת 2007 בקפריסין בנישואים אזרחיים. המדובר בנישואים שלישיים לנתבע ושניים לתובעת. לנתבע 4 ילדים בגירים, לתובעת שני ילדים בגירים, כולם מנישואים קודמים.

התובעת עבדה משך 7 שנים (נובמבר 2006- יולי 2013) כמנהלת חשבונות של החברות של הנתבע … הצדדים נפרדו בחודש אפריל 2013, עת עזבה את הבית בו התגוררו במשותף. נישואי הצדדים הותרו ביום 14.4.15. עוד ביום 18.10.12 הוצאה התובעת מהחשבון המשותף. ביום 29.11.12 הגיש הנתבע בקשה לרשויות המס לחישוב מס נפרד.

בית המשפט המחוזי פסק:

התקופה הקובעת

21. הטענה הראשונה בערעור העיקרי נוגעת לקביעת התקופה הקובעת (ובנקודה זו גם מערער המשיב במסגרת הערעור שכנגד).
כזכור השופטת קמא קבעה את התקופה הקובעת לעניין איזון המשאבים, מיום נישואי הצדדים בתאריך … ועד לחודש יולי 2013, סיום העסקת המערערת בחברה של המשיב, והגשת תביעות האישה למזונות ולשמירת זכויות, סך הכל כשש שנים (ראה סעיף 4(ה) לעיל).

22. ברגיל תחילתה של התקופה הקובעת היא יום הנישואין וסיומה הוא יום הגירושין. יחד עם זאת, לעיתים יהיה נכון להכיר בטענת בן זוג, כי יש למתוח לאחור את תחילת התקופה הקובעת, היינו טרם הנישואים, או להקדים את מועד סיומה, עוד בטרם הותרו הנישואים.

23. אמות המידה שנקבעו בפסיקה "למתיחת" תחילת התקופה הקובעת לאחור, טרם הנישואין, הן כדלקמן:

א. האם ומתי הולידו בני הזוג צאצאים. האם רק לאחר הנישואין או שמא קודם לכן?

ב. מנהגי שיתוף בין בני הזוג במהלך התקופה שטרם הנישואין והשוואה לתקופה שלאחר הנישואין.

ג.  משך התקופה הראשונה (שלפני הנישואין) יחסית לתקופה הכוללת של החיים המשותפים.

ד. משך התקופה הראשונה באופן מוחלט.

ה. טיב יחסי בני הזוג במשך כל אחת מן התקופות, והאם מעמד הנישואין היה אירוע מכונן ביחסי בני הזוג אם לאו?

באשר להקדמת מועד סיום התקופה הקובעת, בית המשפט רשאי להקדימו אף טרם התרת הנישואין, כאשר קיים קרע בין בני הזוג, וזאת כנלמד מסעיף 5א(א)(2) לחוק יחסי ממון.

מהו "מועד הקרע"?

הקרע ייתכן במספר מישורים:

קרע פיזי – ובכלל זה יציאה מבית המגורים, הפרדת מגורים, נקיטה בהליכים משפטיים.

קרע כלכלי – ובכלל זה הפסקת ניהול משק הבית במשותף.

קרע זוגי – ובכלל זה הפרת נאמנות מצד בן הזוג, אלימות בין בני הזוג, הגשת תלונה במשטרה על אלימות ועוד.

לבית המשפט שיקול דעת בנדון, בהתאם לנסיבות המקרה שבפניו.

לעניין האמור בסעיף זה ראה סיכום ההלכה הפסוקה:

נסים שלם יחסי ממון ורכוש – הדין והפסיקה, פרקים 9-10, עמ' 155-166.

24. במקרה דנן טוענת המערערת כי יש להתחיל את התקופה הקובעת טרם נישואי הצדדים, החל מהמועד בו החלו להתגורר יחדיו בחודש ינואר 2007, ולקבוע כי מועד סיומה של התקופה הוא ביום התרת הנישואין בתאריך 14/4/15.

מן העבר השני טוען המשיב (המערער שכנגד) כי סיום התקופה צריך להיות בעת הקרע הכלכלי שבין בני הזוג, שהיה עם הוצאתה של המערערת מהחשבון המשותף ביום 18/10/12, ולא בחודש יולי 2013 כקביעת השופטת קמא.

25. השופטת קמא הייתה מודעת לכל ציוני הדרך הקובעים בחייהם של בני הזוג, והיא פירטה אותם בסעיף 17 לפסק הדין כדלקמן:

" להלן התאריכים הרלבנטיים לענייננו:

ינואר 2007- תחילת המגורים המשותפים.

2007 – נישואי הצדדים.

אוקטובר 2007- הכנסת האישה לחשבון המשותף.

18.10.12 – הוצאת התובעת מהחשבון המשותף.

29.11.12 בקשה לעריכת חישוב מס נפרד.

אפריל 2013- עזיבת התובעת את הבית.

יולי 2013- סיום העסקה בחברה. הגשת תביעות האישה למזונות ותביעה לשמירת זכויות.

יולי 2014- הגשת תביעות האיש רכושית והתרת נישואין.

14.4.15- התרת נישואין".

בסופו של יום, ולאחר הפעלת שיקול דעתה תוך שמנמקת את עמדתה, קבעה השופטת קמא בסעיף 18 לפסק הדין את התקופה הקובעת מיום הנישואין ועד לחודש יולי 2013, מועד בו ראתה את "סתימת הגולל" על חיי הנישואין שבין הצדדים, עם הגשת התביעות על ידי התובעת.

בלשונה של השופטת קמא:

"לאחר ששקלתי את הדברים ולאור העובדה כי האישה הוכנסה לחשבון המשותף מיד בסמוך לנישואין (אוקטובר 2007 – עמ' 42 ומסמך ת/7) ולא קודם לכן, לראות ביום הנישואין את המועד לתחילת חישוב האיזון.

לענין מועד הקרע, לכאורה קיימת הדרגתיות בהפסקת השיתוף. תחילתו בהוצאה מהחשבון המשותף ועריכת תחשיב מס נפרד, עוד בסוף שנת 2012 ועד עזיבתה את הבית באפריל 2013. עם זאת בשל אי הבהירות באשר לנסיבות עזיבת התובעת את הבית (קריאת 'נצלן' לנתבע ביום 19.3.13 עם החזרה מאילת – עמ' 24) ובשל האפשרות כי הנתבע פעל חד צדדית בהוצאתה מהחשבון עד לסילוקה מהבית, הרי שיש לקבוע את מועד הקרע למועד מאוחר יותר. מאידך אין לקבוע את מועד התרת הנישואין כמועד הקרע בשל טענות, חלקן מוצדקות לגרירת רגליים בהליך המשפטי, כאשר בפועל אין כל שיתוף בין הצדדים.  לפיכך, נכון יהיה לראות את סתימת הגולל על חיי הנישואין עם הגשת התביעות ע"י התובעת  בחודש יולי 2013 במקביל לעזיבתה את החברה ולאחר עזיבתה את הבית וזהו מועד הקרע. דהיינו המדובר בכשש שנים משותפות".

26. כאמור קביעת המועד הקובע נתונה לשיקול דעתה של הערכאה הדיונית, שהתרשמה במישרין מהצדדים, מעומק הסכסוך והקרע ביניהם. בהינתן כל אלה, קביעתה של השופטת קמא את "התקופה הקובעת" מיום הנישואין בתאריך 5/9/07 ועד לחודש יולי 2013, בו ראתה את סתימת הגולל על חיי הנישואים, אינה נטולת היגיון או סבירות, ואין בה טעות שתצדיק את התערבות ערכאת הערעור.

הבהירה השופטת קמא כי מועד הנישואין והכנסת האישה לחשבון המשותף (חודש אוקטובר 2007), באופן שיכול ללמוד על חיים משותפים עם משק בית משותף, קרובים מאד באופן שניתן לראות ביום הנישואין כמועד תחילת התקופה הקובעת.

לעומת זאת, הפסקת השיתוף, כקביעת השופטת קמא, לא הייתה חדה אלא הדרגתית, כפי שתואר בפסק הדין. הוצאת המערערת מהחשבון המשותף הייתה ביום 18/10/12, הבקשה לעריכת חישוב נפרד הייתה ביום 29/11/12, עזיבת המערערת את הבית הייתה בחודש אפריל 2013, סיום העסקתה בחברה והגשת התביעות למזונות ולשמירת זכויות על ידה, היו בחודש יולי 2013, והתרת הנישואין הייתה ביום 14/4/15.

לכן, איני רואה כי נפלה טעות בהחלטת השופטת קמא כשקיצרה את תום התקופה הקובעת לחודש יולי 2013, מועד בו שוכנעה כי הקרע בין הצדדים הוא סופי, ונסתם הגולל על החיים המשותפים.

27. על כן אני דוחה את טענת המערערת בערעור העיקרי על קביעת התקופה הקובעת בפסק הדין (וכך גם יידחה רכיב הערעור שכנגד בנקודה זו, כפי שנקבע להלן).

עורך דין משפחה וגירושין בחיפה – מדוע לבחור במשרד עו"ד  אבירם כהן ושות' בחיפה ?

אבירם כהן  ושות' משרד עורכי דין גרושין, הסכמי ממון, צוואות וירושות , ידועים בציבור  הינו משרד בעל מוניטין וניסיון רב ומוכר בחיפה   בתחום דיני המשפחה והגירושין. המשרד ידוע בעבודה היסודית והמקצועית וביחס הרציני לקהל לקוחותיו. המשרד מתרכז בטיפול בתיקי גירושין, שבזכותם נצבר מוניטין רב והצלחות משפטיות רבות בתחום הגירושין בחיפה. המשרד מספק טיפול דיסקרטי ואמין ללקוחותיו

מחפשים עו"ד גירושין, ידועים בציבור, צוואות ירושות  והסכמי ממון בחיפה מומלץ ומקצועי?

עורך דין גירושין בחיפה  –  אבירם כהן ושות' משרד עורכי בחיפה

פנו אלינו אל משרד עו"ד אבירם כהן  ושות' משרד עורכי דין גירושין בחיפה  נדאג ללוות אתכם בהליך הגירושין.  טל' – 04-8643926, פלא: 0528772822, מייל: aviramclaw@gmail.com

אין באמור לעיל  בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

המאמר נרשם על ידי :

עורך דין  גירושין, צוואות, ירושות, הסכמי ממון,ידועים בציבור  בחיפה   –  מקצועיות ויחס אישי לכל לקוח

עורך דין גירושין,משפחה,הסכמי ממון, ידועים בציבור, צוואות ירושות,הסכמי ממון  יוקנעם   –  ניסיון עם קבלות

עורך דין גירושין,משפחה,הסכמי ממון, ידועים בציבור, צוואות ירושות,הסכמי ממון הרצליה ורמת השרון – מומלץ באזור השרון

לייעוץ בנושא גירושין  – יש לפנות  לעורך דין  אבירם כהן ושות'

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 –  טל:  048645801

סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28 טל': 0733701874

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

thirteen − six =

תפריט נגישות