ערעור לבית המשפט המחוזי האם המערערת תקבל מחצית מהשבחת החברות בתקופת הנישואין ודיבידנדים שחולקו בתקופה הקובעת?

רקע עובדתי:

  1. טוענת המערערת כי התעלם בית משפט קמא מהעובדה, כי הגידול בחברות, ככל שקיים, נבע מעמל מי מבני הזוג או שניהם יחדיו בתקופה הקובעת. לכן הדלתא, ההשבחה בתקופה הקובעת, שייכת לבני הזוג יחדיו ויש לאזן אותה.
  2. המשיב מנגד טען כי פסק הדין ברור וצודק בנקודה זו. למערערת אין כל זכויות בחברות שהמשיב הוא בעל מניות בהן, שהינן בגדר "נכס חיצוני" ביחסי בני הזוג. לכן גם השבחתן בתקופה הקובעת, וה"דלתא" הנובעת מכך, אינה צריכה להיכלל באיזון ביניהם.

בית המשפט המחוזי פסק בערעור

  • אין מחלוקת כי החברות הן בגדר "נכסים חיצוניים", שאינם ברי איזון בין הצדדים.

עמדה השופטת קמא בסעיף 15 לפסק הדין על ההבחנה שבין השבחת נכס חיצוני מנסיבות חיצוניות, דוגמת עליה בשוק הנדל"ן, שדינה כדין הנכס עצמו היוצאת מגדרי האיזון, ובין השבחת נכס הנובעת מהשקעת עבודה של בני הזוג ב"נכס החיצוני". רק המקרה האחרון, ההשבחה היא בגדר נכס חדש ועצמאי בר איזון, ובלבד שהתקיים בה אחד משניים:

א.השבחת הנכס החיצוני דרשה מאמץ מתמשך במהלך הנישואים, בהיקף רחב הדורש הקדשת זמן ומומחיות.

ב.כאשר ישנו שיתוף של בן הזוג, שאינו הבעלים של הנכס, בניהול הנכס החיצוני, ונעשה שימוש במשאבי המשפחה לצורך השבחת הנכס החיצוני, כך שקיים ערבוב בין הפירות המופקים מהנכס החיצוני לכלל הנכסים הזוגיים.

לעומת זאת, הוסיפה וציינה השופטת קמא, כאשר בן הזוג מקבל שכר ריאלי עבור עבודתו ב"נכס החיצוני", אין בעבודה כשלעצמה בכדי להוות גורם המקנה זכות לאיזון בשבח.

            סיכמה השופטת קמא את דבריה בנדון בסעיף 16(ד) לפסק הדין, במילים הבאות:

"השבחת נכסים הנובעת מעבודת בעל הנכס, בן זוגו או שניהם יחדיו כמו כן השבחה שמומנה ממשאבים  משותפים של בני הזוג בתקופת הנישואין- יש לראות אותה כתוספת לנכס – העומדת בפני עצמה, קרי לנכס חדש ועצמאי למעט אם בן הזוג/ בני הזוג, קיבלו שכר עבודה ריאלי בגין עבודתם".

  • תיאור דברים זה של השופטת קמא, בכל הקשור להשבחת נכסים חיצוניים ואיזון ההשבחה, עולה בקנה אחד עם הפסיקה הקיימת (שגם צוינה בסעיף 15 לפסק הדין), ועם הספרות המשפטית (נסים שלם, יחסי ממון ורכוש – הדין והפסיקה, פרק 17, העוסק בהשבחת נכס חיצוני ואפשרות איזונו).

            אצטט מדבריו של המחבר נסים שלם בספרו הנ"ל, עמ' 225, המסכם את התשובה לשאלה מתי השבחת "נכס חיצוני" תעלה כדי "נכס", בזכות עצמה, הניתנת לאיזון, במילים הבאות:

"מקרים אלה יהיו אכן חריגים. השיקולים שיש לשקול יימצאו בארבעה מישורים: הראשון, אופי ומהות ההשבחה; השני, המאמץ שעשה בעל הנכס החיצוני שכתוצאה ממנו הנכס הושבח; השלישי, תרומת בן הזוג של בעל הנכס להשבחת הנכס, אפילו הייתה זו תמיכה שאפשרה לבעל הנכס לתעל את זמנו ומאמציו להשבחתו; הרביעי, משך הנישואים ואיכותם".

  • כאמור השופטת קמא סברה שבמקרה דנן לא זכאית המערערת לחלק בהשבחת החברות, בין אם משום שלא הוכיחה קיומה של השבחה, ובין אם משום ששני בני הזוג עבדו כשכירים בחברה וקיבלו משכורות ריאליות עבור עבודתם, מבלי שהוכחה תרומה חריגה של המערערת כעובדת שכירה שהביאה להשבחת הנכסים.

            אוסיף כי מדובר בכל מקרה בתקופה קובעת קצרה מאד (כשש שנים), שבהתאם לקביעת השופטת קמא, המשיב, בעל המניות, שכיום הוא כבן 69 שנים, צמצם את נוכחותו בחברות באופן שנוהלו בפועל על ידי ילדיו (ראה סעיף 3(ד) לעיל). לשון אחרת, לא רק שהמערערת לא הוכיחה כי פעלה להשבחת החברות מעבר להיותה שכירה בהן או באחת מהן בהנהלת החשבונות, אלא קיימת הנחה סבירה שאפילו המשיב עצמו לא פעל להשבחת החברות, ככל שהושבחו, מפאת גילו, מצבו הבריאותי ותיפקודו המצומצם בניהול החברות או עבודתו בהן.

זאת ועוד, אם נבחן את המקרה דנן לפי דרישות הפסיקה, שצוטטו מספרו של המלומד נסים שלם בסעיף 39 לעיל, ניתן לראות כי כל התנאים לא התקיימו במקרה דנן, כדלקמן:

א.         לא הוכחו אופי ומהות ההשבחה.

ב.         לא הוכח המאמץ שעשה בעל הנכס החיצוני (המשיב), אשר כתוצאה ממנו הנכס הושבח.

ג.          לא הוכחה תרומת המערערת, כבת זוגתו של בעל הנכס, להשבחת הנכס.

ד.         מדובר בתקופה קובעת קצרה מאד, ולא איכותית לכל אורכה.

  • לאור כל האמור לעיל, אמליץ לחבריי לדחות רכיב ערעור זה בערעור העיקרי, הנוגע לטענת השבחת החברות בתקופה הקובעת, וזכאות המערערת לחלק מהשבחה זו.
  • דינם של הדיבידנדים שחולקו בתקופה הקובעת

בסוגית הדיבידנדים שחולקו בתקופה הקובעת וטענת המערערת לזכאות בהם, קבעה השופטת קמא בסעיף 20(ד) לפסק הדין, כדלקמן:

"דיבידנדים- לטענת התובעת הנתבע משך דיבידנדים בסך 7,285,000 ש"ח, שלא הופקדו בחשבון המשותף. 60 אחוז מהם הועברו לילדיו ו-40 אחוז הועברו למקור שאינו ידוע. הנתבע טוען כי לא משך דיבידנדים ואלו שימשו לכיסוי הלוואה.

התובעת העידה, כי הדירה ב… נרכשה מדיבידנדים, כאשר הדירה כאמור רשומה ע"ש שני הצדדים (עמ' 13). הנתבע העיד כי לא משך דיבידנדים בשנים 2013-2014 (עמ' 39) וכי 60% מהדיבידנדים עוברים לילדיו שאינם בעלי מניות, וחלק שימשו להחזר הלוואות. הנתבע  העיד כי הדיבידנדים מחקו הלוואות (עמ' 39ו-43 לפרו') אם כי ברי שככל שנמשכה יתרה היא לא הופקדה בחשבון המשותף (עמ' 40 לפרו'). העיד בעמ' 43 לפרו': "מהדיבידנדים קיבלתי כסף מזומן לעיתים רחוקות מאוד כי לא נשאר".

לאחר ששקלתי את הדברים ומאחר והחברה הינה נכס חיצוני, כאשר הנתבע מקבל שכר ריאלי ויותר עבור עבודתו (ראה עמ' 38 לפרו'), יש לראות בדיבידנדים נכס חיצוני שאינו משותף לצדדים. דין הדיבידנד כדין שכר דירה המתקבל מנכס חיצוני ונשמר בהפרדה. הראיה שהתובעת עצמה טוענת כי הדיבידנדים לא נכנסו למשק הבית המשותף (עמ' 42 לפרו'). רק דיבידנדים ששימשו בפועל לרכישת הדירה המשותפת מהווים מכח עירובם והרישום המשותף של הנכס. לפיכך התביעה לשיתוף בדיבידנדים-נדחית".

עורך דין גירושין והסכם ממון בחיפה – מדוע לבחור במשרד עו"ד  אבירם כהן ושות' בחיפה ?

אבירם כהן  ושות' משרד עורכי דין גרושין, הסכמי ממון, צוואות וירושות  הינו משרד בעל מוניטין וניסיון רב ומוכר בחיפה  בתחום דיני המשפחה והגירושין. המשרד ידוע בעבודה היסודית והמקצועית וביחס הרציני לקהל לקוחותיו. המשרד מתרכז בטיפול בתיקי גירושין, שבזכותם נצבר מוניטין רב והצלחות משפטיות רבות בתחום הגירושין בחיפה. המשרד מספק טיפול דיסקרטי ואמין ללקוחותיומחפשים עו"ד גירושין והסכמי ממון בחיפה  מומלץ  עם ניסיון רב  ומקצועי

עורך דין גירושין בחיפה   – אבירם כהן ושות' משרד עורכי בחיפה

פנו אלינו אל משרד עו"ד אבירם כהן  ושות' משרד עורכי דין גירושין בחיפה נדאג ללוות אתכם בהליך הגירושין.  טל' – 04-8643926, פלא: 0528772822, מייל: aviramclaw@gmail.com

אין באמור לעיל  בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.

המאמר נרשם על ידי :

עורך דין  גירושין, צוואות, ירושות  חיפה   –  מקצועיות ויחס אישי לכל לקוח

עורך דין  גירושין, צוואות ירושות,  יוקנעם   –  ניסיון עם קבלות

עו"ד גירושין צוואות ירושות  הרצליה ורמת השרון – מומלץ באזור השרון

לייעוץ בנושא , גירושין בחיפה  –  יש לפנות  לעורך דין  אבירם כהן ושות'

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 –  טל:  048645801

סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28 טל': 0733701874

תפריט נגישות