משפט מסחרי

חובת הזהירות

מתי  חל החריג לכלל, בו ניתן לקבוע כי נושא משרה בחברה הפר את חובת הזהירות שלו כלפי בעלי מניותיה ולא רק כלפי החברה עצמה?

שאלה זו נידונה ת"צ 1525-09-18 גבריאלי נ' ויזל ואח'.

התובע  הגיש תביעה ייצוגית בשם מחזיקי המניות של חברת פוקס נגד חברת פוקס וכנגד בעל השליטה מר ויזל בגין הפרת חובת הזהירות של בעל השליטה.

התביעה הוגשה במסגרת פרסום במהדורה המרכזית בערוץ 10  שעסקה בעדויות קשות על הטרדות מיניות של המשיב כלפי נשים. המבקש בבקשה לאישור התביעה הייצוגית טען  שבגין פרסומים אלו נגרם נזק לבעלי המניות ובשל כך הוגשה תביעה ייצוגית

השאלות הצריכות עיון הן :

האם חב המשיב חובת זהירות לבעליהמניות בחברה?

האם הנזק הנטען שנגרם לחברי הקבוצה במקרה דנן הוא נזק "ישיר" או נזק "משני"?     

הוראת ס' 252(א) לחוק החברות הקובע:

"נושא משרה חב כלפי החברה חובת זהירות כאמור בסעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין

הכלל הוא כי חובת הזהירות של נושא משרה בחברה היא חובה שלו כלפי החברה ולא כלפי בעליהמניות בה. ככל שהחובה הופרה באופן שגרם לחברה נזק, רשאית החברה לתבוע את נושא המשרה (בין באמצעות האורגנים שלה ובין באמצעות מי שמבקש להתמנות כ"תובע נגזר") והפיצוי שיוזרם לקופת החברה אם התביעה תתקבל, ישליך גם על זכויותיהם של בעליהמניות בה ועל שווי מניותיהם.

אך ישנו חריג לכלל שנקבע בהלכה הפסוקה  שקבעה כי האמור בסעיף 252(א) אינו שולל את האפשרות של בעלמניות להגיש במקרים חריגים תביעה בעילה של הפרת חובת זהירות (או חובת אמון) של נושא משרה בחברה.  הגם שהכלל הוא כי חובת הזהירות של נושא המשרה היא כלפי החברה, לכלל זה עשויים להיות חריגים, בהם יוכר קיומה של חובת זהירות כלפי בעליהמניות בה.

מתי חל החריג לכלל כך שנושא המשרה חב בחובת זהירות כלפי בעלי המניות?

בית המשפט פסק כי: החריג חל מקום בו ניתן לקבוע כי לבעלימניות בחברה נגרם נזק ישיר

כאשר נגרם נזק לחברה וכאשר הנזק של בעלי המניות הוא נזק משני ונובע מהנזק זה, ניתן להסתפק בקיומה של חובת זהירות של נושא המשרה לחברה.

אך כאשר הנזק שנגרם איננו נובע מירידת שווי החברה, כאשר מדובר בנזק שנגרם לא לכל בעלימניותיה של החברה אלא רק לחלקםלא ניתן "להפנות" את בעליהמניות שנפגעו לאפשרות שהחברה תתבע את נזקיה ותקבל פיצוי בגינם. לכן, במקרים כאלה ניתן לקבוע כי נושא המשרה הפר את חובת הזהירות שלו כלפי בעלימניות בחברה ולא רק כלפי החברה, ואותם בעלימניות שנפגעו יכולים לתבוע פיצוי בגין הנזק שהפרה כזו גרמה להם.

מסקנה זו עולה מפסק הדין בע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ (פ"ד נא(2) 312 (1997)). באותו ענין התייחס בית המשפט לשאלה האם הנזק שגרמה הפרת החובה הוא נזק שנגרם ישירות לחברה, בעוד שהנזק לבעליהמניות הוא רק נזק משני. ביתהמשפט קבע כי כאשר אלה הם פני הדברים, עילת התביעה היא ככלל עילה של החברה. כך נפסק באותו ענין:

"הכלל הוא בעיקרון כי כאשר בעל מניות סובל נזק בלתיתלוי בנזק שאותו סובלת החברה, קמה לו תביעה אישית בלתיתלויה בנזק שנגרם לחברה. אולם אם הנזק נגרם לבעל מניות עקב ירידת ערך החברה ושווי מניותיה, וכל בעלי המניות ניזוקים באותה מידה, לא קמהבדרך כלללבעל מניות עילת תביעה אישית. זהו נזק משני המשקף את נזקי החברה"

המסקנה העולה ממכלול האמור היא כי החריג לכלל לפיו חובת הזהירות של נושא המשרה היא חובה שלו כלפי החברה ולא כלפי בעלימניותיה, חל כאשר הנזק שנגרם כתוצאה מהפרת חובה זו לבעליהמניות איננו נזק משני הנגזר מהנזק שנגרם לחברה, אלא נזק ישיר לבעליהמניות בחברה. חריג זה חל כאשר הפגיעה נושא הפרת חובת הזהירות היא פגיעה בקבוצה מסוימת של בעלימניות ולא פגיעה בשוויה וערכה של החברה שכלל בעלי המניות נפגעים ממנה בעקיפין.

במקרה דנן הנזק הנטעןככל שנגרםהוא נזק לחברה, ולא לקבוצה מסוימת של בעלימניות בה.בית המשפט דחה את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית של המבקש

הקלק לשיתוף המאמר

Facebook

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

תפריט נגישות