לא הוכח כי חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק שינוי סכום המזונות שנקבע בהסכם בין הצדדים

רקע עובדתי:

1. התובע עותר להפחתת מזונות הקטינה אשר נקבעו בהסכם גירושין בין הצדדים, שקיבל תוקף של פס"ד ב- 2017  בתה"ס  — (להלן: "הסכם הגירושין" / "ההסכם").

2. הקטינה, בתם של הצדדים, ילידת —  , כבת  11 שנים (להלן: "הקטינה").

3. בסעיף 5 להסכם, נטל על עצמו התובע התחייבות לשאת במזונות הקטינה בסך 1,800 ₪ לחודש (קרן), הכולל בתוכו אף את רכיב המדור. בנוסף בהתאם לס' 6 להסכם ישאו הצדדים בחלקים שווים בהוצאות חינוך ורפואת הקטינה (כמפורט שם).

4. בסעיפים 4-3 להסכם קבלו הצדדים על עצמם אחריות הורית משותפת כלפי הקטינה וקבעו חלוקת זמני שהות שווים: עם האם – בימים ראשון ושלישי מסיום הלימודים ועד למחרת וכן בכל סופ"ש שני; ועם האב – בימים שני ורביעי מסיום הלימודים ועד למחרת בכל סופ"ש שני. כמו כן, הקטינה תשהה עם ההורה שאצלו הינה שוהה בסופ"ש ביום חמישי ובאופן מתחלף.

5. התובע עותר להורות על ביטול המזונות הנקובים בהסכם, או לחילופין להפחתתם, מיום הגשת התביעה ותוך חיוב הנתבעת בהוצאות בשל שינוי הנסיבות שחל לשיטתו מאז אישור ההסכם בשלושה מישורים: הרעה במצבו הכלכלי; שיפור מצבה הכלכלי של הנתבעת; והקמת תא משפחתי חדש כאמור.

6. הקמת תא משפחתי חדש – לטענת התובע, הבחינה הפסיקה בין הולדת ילד נוסף, כאשר עניין זה לבדו לא מהווה שינוי נסיבות קיצוני, אלא שיקול שיש להביאו במכלול השיקולים, לבין הקמת תא משפחתי חדש, כאשר זה מהווה עקרונית שינוי נסיבות מהותי לצורך דיון בסוגיית המזונות

7. לטענתו, הוצאות התא המשפחתי שלו פורטו בסע'  23 לתצהירו, ובהן חלו מס' שינויים: צהרון הקטינה (450 ₪) הופסק; מחודש 09/22 הופסק תשלום עבור גן פרטי לבתו– , אך התווסף תשלום צהרון בסך 1,100 ₪; בתו–  החלה ללמוד בגן פרטי והתווספה בגינה הוצאה של 3,300 ₪ לגן. כך שההוצאות גדלו ב-1,300 ₪. הוצאות אלו אינן כוללות מימון 4 נפשות ומחצית הזמן שבו אף הקטינה נמצאת אצלו. לטענתו, לאחר ההוצאות המנויות, נותרים לו ולזוגתו לכל היותר כ-665 ₪ בלבד.

8. שיפור במצב הכלכלי של הנתבעת – לטענתו, בחודש 10/21 חזרה הנתבעת לעבוד במשרה מלאה והכנסתה הממוצעת לחודשים 10/21 -05/22 עמדה ע"ס 8,000 ₪ נטו לחודש. לעומת זאת, במועד ההסכם הסתכמו הכנסותיה בכ-5,900 ₪. לטענתו, אכן ידע לפני עריכת ההסכם כי הנתבעת לומדת לתואר שני, אך לא מה תהיה הכנסתה לאחר עדכון התואר בתלוש השכר. לטענתו, עבודתה של הנתבעת אינה בהיקף של משרה מלאה, אלא 78% ועל כן, שיעור משרה של 100% יניב לה הכנסה מוערכת בסך של 10,000 ₪ לחודש.

9. לטענתו עוד, לנתבעת משולמת בנוסף לשכרה קצבת נכות בסך 4,600 ₪ לחודש, כאשר במועד ההסכם שיעור הקצבה ששולמה לה היה בסך ממוצע מקסימאלי של  2,900 ₪ לחודש והיא אף מקבלת את קצבת הילדים בסך של 104 ₪ לחודש.

10. לטענת הנתבעת, יש לדחות את התביעה והתובע לא עמד בנטל שחל עליו להוכיח שינוי נסיבות מהותי.

11. הרחבת התא המשפחתי – לטענתה, היה העניין צפוי, שכן שני הצדדים היו צעירים בגילם במועד הגירושין וצפוי היה שיקימו תא משפחתי והתובע אף טען כי בדעתו להרחיב את התא המשפחתי עוד בהמשך.

12. לטענתה, גם אם שכרה עלה במעט, הרי שבהשוואה לעליה בשכרו של התובע, מדובר בפרוטות. אין מדובר בשינוי נסיבות ובוודאי שלא מהותי.

בית המשפט לענייני משפחה פסק:

13. נטל ההוכחה לשינוי נסיבות מהותי מוטל על הטוען לשינוי הנסיבות קרי: על התובע. הנטל הינו כבד משקל ויש צורך בשכנוע של ממש שיצדיק סטייה מהמוסכם, שכן פסק דין למזונות צופה מטבעו פני עתיד, כך שרק שינוי משמעותי בנסיבות, אשר לא נצפה ולא ניתן היה לצפות מראש, עת הגיעו הצדדים להסכמות וניתן פסק הדין, יצדיק בחינה חוזרת של בית המשפט בסוגיית המזונות

14. בהמשך לכך, לא כל שינוי בנסיבות יביא באופן אוטומטי להפחתת דמי המזונות שנקבעו. הבדיקה אינה נעשית כאילו הגיעו הצדדים לראשונה לפתחו של בית המשפט, אלא יש לבדוק האם חל שינוי נסיבות מהותי לרעה מהמועד בו ניתן פסק הדין או נחתם ההסכם, והאם מדובר בשינוי היורד לשורשו של פסה"ד שנתן תוקף להסכמות הצדדים ומהווה את נקודת המוצא המחייבת

15. רק נסיבות היורדות לשורשו של פסה"ד הקודם יהוו את השינוי המהותי הדרוש כדי שלביה"מ תהיה האפשרות שבדין, לבחון ולשקול מחדש את עניין שיעור המזונות.

16. שכרו של התובע עלה באופן משמעותי. כיום, כבעל משרה ניהולית, ממילא זוכה להטבות להם לא זכה בתוארו ותפקידו הקודם.

17. מכל האמור – התובע לא עמד בנטל השכנוע לטענתו כי חלה ירידה בשכרו ולא נמצא בסיס לדבר. ההיפך הוא הנכון – התובע נהנה מעליה משמעותית בשכרו

18. התובע טען הן לעליה בשכר התובעת באופן אובייקטיבי והן לפוטנציאל השתכרותה הנובע מלימודיה. הכנסות הנתבעת הן משכר עבודה ומקצבת נכות המשולמת לה.

19. מתלושי השכר שהציגה הנתבעת עולה כי במועד עריכת ההסכם השתכרה שכר חודשי ממוצע כ-6,700

20. הגם אם חלה עליה מסויימת בשכר הנתבעת ויתכן שלכאורה אף בשיעור קצבת הנכות (שמשתנה כאמור, ובהתעלם מחוב תלוי ועומד לחובת הנתבעת) – אין בכך שינוי נסיבות מהותי המהווה עילה לשינוי מזונות.

21. כדברי כב' הנשיא שמגר בהלכת "פייגה"–"ההלכה מגבילה ומצמצמת את הדיון החוזר, כאמור, רק לאותם מקרים, בהם חל שינוי מהותי בהשוואה למצב שבעבר. שינוי בלתי משמעותי על תוצאותיו צריך להיספג על-ידי הצדדים להתדיינות הקודמת, והם חייבים להתאים עצמם למשמעותו, בלי לשוב ולפנות לערכאות"

22. ויפים עוד לענייננו דברי בית המשפט המחוזי בירושלים, כי "הנסיבות החדשות הן כאלה שלא היו בעת מתן פסק הדין ולא ניתן היה לחזותם מראש, ורק אז, ניתן לפעול על פי הדוקטרינה של שינוי נסיבות'"

הקמת תא משפחתי חדש

23. לאחר הגירושין, קשר התובע גורלו עם בת זוגו הנוכחית, הקים עמה בית ומשפחה ולהם נולדו שתי בנותיהם. לטענת התובע, הקמת תא משפחתי חדש, "מהווה עקרונית שינוי נסיבות מהותי לצורך דיון בסוגיית המזונות".

24. הקמת תא משפחתי חדש אינה אירוע בלתי צפוי – לא ככלל ולא במקרה הקונקרטי. הצדדים נפרדו צעירים בגילם וניתן להניח, בבחינת ציפיה סבירה וידועה מראש כי כל אחד מהם יבקש להוסיף ולהקים תא משפחתי נוסף.

25. יוצא אפוא, שהקמת תא משפחתי חדש, או לידתו של ילד נוסף לאחד הצדדים לאחר הגירושין, אינם מהווים שינוי נסיבות כשלעצמם, אלא אם יוכח קשר סיבתי בין כך ובין פגיעה מהותית ביכולת הכלכלית של ההורה – "אלא באם יוכח במקביל ירידה חדה ומשמעותית במצב הכלכלי"

26. מכל האמור והמפורט לעיל – לא הוכח כי חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק התערבות/ שינוי סכום המזונות שנקבע בהסכם בין הצדדים.

מחפשים עו"ד גירושין והסכמי ממון בחיפה מומלץ עם ניסיון רב ומקצועי


עורך דין גירושין בחיפה – אבירם כהן ושות' משרד עורכי בחיפה
פנו אלינו אל משרד עו"ד אבירם כהן ושות' משרד עורכי דין גירושין בחיפה נדאג ללוות אתכם בהליך הגירושין. טל' – 04-8643926, פלא: 0528772822, מייל: aviramclaw@gmail.com
* אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לייעוץ משפטי, אלא כמידע כללי בלבד.
המאמר נרשם על ידי :
עורך דין גירושין, צוואות, ירושות חיפה – מקצועיות ויחס אישי לכל לקוח
עורך דין גירושין, צוואות ירושות, יוקנעם – ניסיון עם קבלות
עו"ד גירושין צוואות ירושות הרצליה ורמת השרון – מומלץ באזור השרון
לייעוץ בנושא , גירושין בחיפה – יש לפנות לעורך דין אבירם כהן ושות'

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 – טל: 048645801
סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28 טל': 0733701874

תפריט נגישות