משפט מסחרי

כיצד יפסוק בית המשפט לבקשת הנתבעת כי החברה התובעת תפקיד ערבון ?

עו"ד חברות בחיפה – עו"ד אבירם כהן 

עו"ד חברות בת"א  – עו"ד אבירם כהן

עו"ד מיסים בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עו"ד מיסוי מקרקעין בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עו"ד סכסוך שכנים בחיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד מסחרי בחיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד אזרחי בחיפה  – עו"ד אבירם כהן

עו"ד מקרקעין קיסריה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד מקרקעין חדרה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד מקרקעין עתלית – עו"ד אבירם כהן

עו"ד התחדשות עירונית חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עו"ד מקרקעין ונדל"ן  מומלץ בחיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד פינוי מושכר בחיפה  – עו"ד אבירם כהן

עו"ד חוזים חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עו"ד  מקרקעין ונדל"ן  מומלץ בתל-אביב – עו"ד אבירם כהן

עו"ד צוואה הדדית חיפה  – עו"ד אבירם כהן

עו"ד  לענייני ירושה חיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד משפחה חיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד גירושין תל-אביב  – עו"ד אבירם כהן 

עו"ד משפחה תל-אביב – עו"ד אבירם כהן

עו"ד גירושין חיפה  – עו"ד אבירם כהן 

עו"ד מומלץ לענייני גירושין בחיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד  הסכם ממון חיפה  – עו"ד אבירם כהן 

עו"ד  הסכם חיים משותפים בחיפה – עו"ד אבירם כהן 

עו"ד  ידועים בציבור חיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד משמורת חיפה – עו"ד אבירם כהן

עו"ד  מזונות בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עו"ד  צוואה חיפה –  עו"ד אבירם כהן

רקע עובדתי:

 1. עסקינן בתביעה לחיוב הנתבעת בתשלום כספים, אשר על פי הנטען מגיעים לתובעת עקב ביצוע עבודות חשמל ומתח בפרויקט קריית מוצקין, בהתאם להסכם עבודה שנחתם בין הצדדים ביום 1.9.16. התביעה הוגשה ע"ס של 148,941 ₪.
 2. עפ"י הנטען, לאחר שהתובעת סיימה את ביצוע העבודות לפי ההסכם, סירבה הנתבעת, שהזמינה את העבודות, לערוך עם התובעת חשבון סופי והכינה על דעת עצמה חשבון סופי שיש בו חסרים רבים, הטלת קנסות והפחתות מהתמורה המגיעה לתובעת, בחוסר תום לב ושלא כדין. לטענת התובעת, הנתבעת נאותה לשלם לתובעת את הסך של 143,396 ₪ בתוספת מע"מ ואף התנתה את התשלום בחתימת התובעת על מסמך "העדר תביעות".  
 3. עפ"י הנטען, כתב הוויתור הוא חוזה לכל דבר ועניין שמשקף את רצון הצדדים, וחתימתו של אדם על המסמך מהווה עדות לכך שאותו אדם קרא את המסמך, הסכים לאמור בו והיה מודע למשמעות ולתוצאות חתימתו ועל כן אין הוא יכול להתנער ממנו. כתב הוויתור יהיה בטל רק אם הוכח פגם בכריתתו המצדיק ביטולו בהתאם לעילות הביטול המעוגנות בחוק החוזים. הנטל להוכחת קיומן של עילות הביטול – עושק, כפייה או הטעיה רובץ על הטוען זאת ונטל זה כבד מן הנטל הנדרש להוכחת טענות אחרות במשפט אזרחי. 
 4. הנתבעת טענה כי העובדות המפורטות לעיל מצדיקות דחיית התביעה על הסף, שעה שהתובעת פעלה שלא בניקיון כפיים ובחוסר תום לב נוכח הסתרת עובדות מהותיות בכתב התביעה ביודעין ובכוונה תחילה, מבית המשפט על מנת להטעות אותו וליצור מצג שווא. 
 5. לחילופין, ביקשה הנתבעת לחייב את התובעת בהפקדת ערובה. הנתבעת הסתמכה על תקנה 157 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט– 2018 ועל סעיף 353 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 אשר מסדיר את נושא הפקדת ערובה מקום בו התובענה הוגשה על ידי חברה שהאחריות על מנויותיה מוגבלת. הסעיף קובע כלל שלפיו על חברה להפקיד ערובה אלא במקרים חריגים. בנסיבות המקרה כאן, החריגים לכלל שמחייב בחינת סיכויי התביעה ומצבה הכלכלי של החברה, אינם מתקיימים ולכן יש לחייב את התובעת בהפקדת ערובה. 

בית המשפט בקריות פסק:

 1. המסגרת הנורמטיבית לענייננו נטועה בסעיף 353א' לחוק החברות אשר קובע כדלקמן:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין."

 1. אף כי הסעיף נוקט בלשון "רשאי", פורשה ההוראה כמקימה חזקה לפיה חברה בעירבון מוגבל מחויבת להפקיד, לפי בקשה, ערובה להוצאות, ואילו הפטור מהפקדת הערובה להוצאות הוא בגדר "חריג" (רע"א 857/11 מועצה איזורית באר טוביה נ' נוריס לפיתוח והובלות בע"מ [פורסם בנבו] (23.5.11)). 
 2. כלומר, הכלל הוא כי יש לחייב את החברה התובעת במתן ערובה, אלא אם הוכיחה כי יש ביכולתה לשאת בהוצאות הנתבע אם יזכה בדין או אם סבר בית המשפט כי נסיבות העניין מצדיקות שלא לחייב את החברה בהפקדת ערובה (עניין אואזיס שלעיל; רע"א 7898/21 סופרגז נ' כלבו גז 2002 בע"מ [פורסם בנבו] (25.11.21)). חריגים אלה שמנויים בסעיף 353א לחוק החברות פורשו בפסיקה בצמצום והנטל להוכיח קיומם מוטל על כתפי החברה (רע"א 237/19 כוכב היובל בע"מ נ' אל-הר הנדסה ובנין בע"מ [פורסם בנבו] (16.1.2019); רע"א 537/19 ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ נ' אלקטרולייט שיווק (1994) בע"מ
 3. תכלית הסעיף היא למנוע מחברות להסתתר מאחורי עקרון האישיות המשפטית הנפרדת בכדי לחמוק מתשלום הוצאות נתבעים בהליך; לעניין זה ראו החלטת בית המשפט ברע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נ' מרדכי (מוטי) זיסר [פורסם בנבו] (13.7.08) לפיה: 

"נדמה, כי הכוונה ב"כללים מיוחדים" הינה לחזקה שהייתה קיימת, לפיה חברה בעירבון מוגבל מחויבת להפקיד, לפי בקשה, ערובה להוצאות. הרציונאל לחזקה זו הינו מניעתה של הסתתרות מאחורי האישיות המשפטית של החברה כדי להימנע מלשאת בתשלום ההוצאות שנגרמו לנתבעים."

 1. בבוא בית המשפט לבחון אם נסיבות העניין מצדיקות שלא לחייב את החברה בהפקדת ערובה, יש לבחון, בין יתר, את סיכויי ההצלחה של התביעה. עם זאת, בעת בחינת הסיכויים, בית המשפט עשוי ליתן פטור מהפקדת ערובה רק מקום שבו סיכויי התביעה גבוהים במיוחד (ראו רע"א 686/21 קונדור תעשיות תעופה בע"מ נ' Origin Medical Devices, Inc [פורסם בנבו] (16.6.21); רע"א 10376/07 ל.נ. הנדסה ממוחשבת בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ
 2. הכלל למעשה הוא הפקדת ערובה על ידי חברה תובעת והחריג הוא אי הפקדתה. הנטל לשכנע בדבר חלותו של החריג מוטל על כתפי הטוען זאת ובענייננו על כתפי התובעת. לעניין המצב הכלכלי, הרי שעל חברה הטוענת לאיתנות כלכלית, לפרוס בפני בית המשפט תמונה עובדתית מלאה אודות חוסנה הכלכלי ויכולתה לעמוד בהוצאות וזאת על ידי הצגת אסמכתאות וראיות אודות נכסיה, זכויותיה, חובותיה והתחייבויותיה, נתונים אשר ניתן לבססם באמצעות צירוף דפי חשבון, מסגרות אשראי, מאזנים, מרשם זכויות בנכסים, זכויות החברה מכוח הסכמים וחוזים וכיוצ"ב
 3. בנסיבות, אני סבורה כי אין במסמכים שצירפה התובעת לתגובתה, כדי לעמוד בנטל להוכחת איתנות כלכלית; ראשית אציין כי, ראוי היה לצרף הסבר/ תצהיר מרואה החשבון של החברה באשר למשמעות של המאזן ודו"ח רווח והפסד שהוגשו, ואין די באישור כי הדוחות משקפים באופן נאות את מצבה הכספי של החברה בשנים הרלוונטיות. במסמכים שהוגשו, תועדו נתונים אודות ההכנסות והנכסים, אם כי נראה שאין בהם נתונים אודות התחייבויות החברה או עיקולים/שעבודים על נכסיה.
 4. שנית, נדמה כי המסמכים שהוגשו אודות שנת 2020, אינם רשמיים ואינם מבוקרים ונראה אף כי הם חלקיים ולא כוללים התייחסות לנכסים של החברה, שעבודים, מימון ופחת.
 5. שלישית, דף חשבון הבנק שצורף הינו חלקי בלבד ומתייחס לתקופה של 9 ימים!! מיום 8.3.21 ועד 17.3.21, וברור כי אין בו כדי לשקף את פעילותה של התובעת לאורך זמן. דווקא הפערים בין היתרה ביום 9.3.21 ליתרה ביום 17.3.21, מלמדים על הצורך בהצגת דפי חשבון לאורך ועבור תקופת זמן ארוכה, שכן היתרה בחשבון ביום 9.3.21, היתה יתרת חובה של כ- 25,000 ₪, בעוד שביום 17.3.21, החשבון היה ביתרת זכות של כ – 111,0000 ₪. הפעילות הרבה בחשבון הבנק, כפי שניתן לראות בדף שצורף, והתנודות בין יתרת חובה ליתרת זכות בפרק זמן של ימים בודדים, שעה שאין בפני בית המשפט תמונה מלאה לגבי היקף פעילותה של החברה, השנים בהן היא פועלת ב'שוק', האשראי שלה, כלל חשבונותיה והתחייבויותיה, ודאי שאינה מלמדת על יציבות כלכלית.  
 6. לאור האמור ולאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, ובין היתר, את זכות הגישה לערכאות, ההרתעה מהגשת תביעות סרק והבטחת תשלום הוצאות הצד השני, ככל שייפסקו לו הוצאות, אני מורה על חיוב התובעת בהפקדת ערובה בסכום של 10,000 ₪ בקופת בית המשפט, וזאת תוך 30 יום מהיום. לא תופקד הערובה בפרק זמן זה, אורה על מחיקת התביעה.

המאמר נרשם 

עורך דין  חברות  בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין  חברות  בתל-אביב –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין מיסוי מקרקעין בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין סכסוך שכנים חיפה  – עו"ד אבירם כהן

עו"ד מיסוי מקרקעין חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עו"ד מיסוי מקרקעין תל-אביב –  עו"ד אבירם כהן

ע"י עורך דין  מקרקעין קיסריה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין חדרה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין מקרקעין עתלית – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  התחדשות עירונית חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין ונדל"ן  מומלץ בחיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  פינוי מושכר בחיפה  – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  חוזים חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין ונדל"ן  מומלץ בתל-אביב – עו"ד אבירם כהן

עורך דין גירושין תל-אביב  – עו"ד אבירם כהן 

עורך דין לענייני גירושין תל-אביב –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין לענייני משפחה תל-אביב – עו"ד אבירם כהן

עורך דין מומלץ לגירושין בתל=אביב –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין גירושין חיפה  – עו"ד אבירם כהן 

עורך דין לענייני גירושין בחיפה – עו"ד אבירם כהן 

עורך דין לענייני משפחה חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין משפחה חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין מומלץ לגירושין בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין הסכם ממון חיפה  – עו"ד אבירם כהן 

עורך דין הסכם חיים משותפים בחיפה – עו"ד אבירם כהן 

עורך דין ידועים בציבור חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין משמורת חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין מזונות בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין צוואה חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין עריכת צוואה הדדית – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  לענייני ירושה חיפה – עו"ד אבירם כהן

לייעוץ בתחום דיני חברות  ניתן לפנות: 

אל משרד עו"ד אבירם כהן ושות' 

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 –  טל:  04-8645801

סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28  – טל: 0733701874

הקלק לשיתוף המאמר

Facebook

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

תפריט נגישות