דיני משפחה

דין2

החוק לחלוקה פנסיונית מהותו ותכליתו

מאמר זה  נרשם ע"י  עו"ד אבירם כהן , עו"ד משפחה חיפה עו"ד גירושין חיפה

עו"ד משפחה תלאביב עו"ד גירושין תלאביב

  1. ביום 6.8.14 פורסם החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014. חקיקת החוק באה בעקבות המלצותיה של הועדה הציבורית ("ועדת שוחט") לבחינת חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו. הקמתה של הועדה הורתה בצורך לבצע התאמות בין דיני החיסכון הפנסיוני כפי שהתגבשו הן בפסיקה מתפתחת של בתי המשפט והן בהוראות חוק מפורשות באשר לזוגות לגביהם חלה חזקת השיתוף ובאשר לאלו לגביהם חל  חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל"ג-1973 (להלןחוק יחסי ממון; וראו לעניין זההוראת סע' 5 (ג) לחוק יחסי ממון; בג"ץ 7716/05 פלוני נ' פלוני, [פורסם בנבו] (2007); בע"מ 7272/10 פלונית נ' פלוני, [פורסם בנבו] פסקאות 6-5 לפסק דינה של השופטת ד' ברקארז (2014);  רע"א 8791/00 שלם נ' טווינקו בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 13 לפסק דינו של הנשיא א' ברק  (2006); ורבים אחרים), לבין  דיני השיתוף הזוגי, וזאת נוכח הקשיים שחוו בני זוג אשר נפרדו במימוש פסקי דין שאיזנו את זכויות הפנסיה ביניהם.

מטרת החוק צוינה בגופו,  כך בסע' 1 לו הובהר

"מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות, ובכלל זה גם חוק שירות הקבע גימלאות"

  1. החוק, המבוסס על דו"ח הועדה, כולל שני חידושים מרכזיים: הראשוןעיגון זכותו העצמאית של בן הזוג לשעבר לקבל את חלקו בחיסכון הפנסיוני של בן זוגו החוסך ישירות מן הגוף המשלם וזאת בהתקיים תנאים שונים הקבועים בחוק. השני, שתחולתו תלויה אף היא בחלות תנאים מסוימים, עניינו בקביעת זכאותו של בן הזוג לשעבר לקצבת שאירים במקרה של מות בן הזוג החוסך.
  2. החוק מתווה, אפוא, דרך לסיום ההתחשבנות הכלכלית בין בני הזוג עם מתן פסק הדין לחלוקת חסכונותיהם הפנסיוניים, ומביא לצמצום הזדקקותם ההדדית של בני הזוג זה לזה לאחר הפירוד, כדי להקל על תשלום חיובי בן הזוג החוסך לבן הזוג לשעבר וכן יוצר בעבור בן הזוג לשעבר של החוסך זכות חוזית כלפי הגוף המשלם לקבל את חלקו בזכויות הפנסיה של החוסך (ראו לעניין זהבע"מ 4860/16פלונית נ' פלוני,  [פורסם בנבו] (2017); בג"ץ 7691/95 ח"כ שגיא נ' ממשלת ישראל, [פורסם בנבו] (1998); בג"ץ 8347/09 פלונית נ' הממונה על תשלום גימלאות בצה"ל, פסקה 20 לפסק דינו של השופט ח' מלצר (2015);  עוד על הוראות החוק ראו ב' שרשבסקי ומ' קורינאלדי דיני משפחהמהדורה חדשה, מעודכנת ומורחבת, כרך א', 466-446 (תשע"ה-2015); אריאל דרור חלוקת רכוש בהליך גירושין 388-369 (תשע"ה-2015)).
  3. החוק מתנה את החלת ההסדרים המפורטים בו על בן הזוג לשעבר, אשר זכאותו לחלק מקצבת הפנסיה של בן זוגו החוסך נקבעה בפסק דין, בהגשת בקשה לגוף המשלם לרשום ברישומיו את פרטי פסק הדין, שבגדרו קבע בית המשפט את אופן חלוקת הזכויות הפנסיוניות בין הצדדים. ככל שימצא הגוף המשלם כי מתקיימים לגבי פסק הדין התנאים הקבועים בסע' 3 לחוק, ירשום ברישומיו הערה בדבר קיומו של פסק הדין ופרטים שונים לגביו ויחלק את קצבאות הפנסיה לבני הזוג על פי המנגנון הקבוע בחוק. בה בעת, רישום פסק הדין בגוף המשלם מונע מן החוסך לבצע בכספי החיסכון הפנסיוני, פעולות חדצדדיות העלולות לפגוע בזכויותיו של בן זוגו לשעבר בקצבת הפנסיה.
  4. החוקמבחיןביןסוגיהחסכונותהפנסיונייםלמיניהםוקובעלגביהםמנגנוניחלוקהשוניםבאמצעותהגופיםהמשלמים. כך באשר להסדרי חיסכון מסוג צבירת זכויות, ובהם הסדר הפנסיה התקציבית (או "מעין תקציבית"), קובע החוק מנגנון לפיו גם אחר הפירוד בין בני הזוג, ימשיך החיסכון הפנסיוני להיות רשום על שמו של החוסך. אולם, ככל שיירשם פסק הדין בגוף המשלם, ייהנה בן הזוג לשעבר מהגנות על חלקו בקצבת הפנסיה וזו תשתלם לו מדי חודש, עם גמילת הזכות, ישירות עלידי הגוף המשלם. מאידך, בכל הנוגע להסדרי חיסכון מסוג צבירת כספים,  קובע החוק מנגנון שבמסגרתו עם רישום פסק הדין בגוף המשלם, יפוצל החיסכון הפנסיוני לשני חסכונות בעבור כל אחד מבני הזוג. במקרה כזה, כל אחד מן הצדדים יהיה בעל מעמד עצמאי בחסכונו כלפי הגוף המשלם.

משרד עו"ד אבירם כהן ושות' מתמחה בכל היבטי דיני משפחה,תוך טיפול מקצועי יסודי ומעמיק בכל מקרה ומקרה לרבות סוגיות מורכבות תוך הפגנת ראיה אסטרטגית של המקרה וידע נרחב בכלל הפסיקות והחקיקות בתחום זה.   

הקלק לשיתוף המאמר

Facebook

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

תפריט נגישות