האם ניתן לראות בהסכם ידועים בציבור שנחתם טרם נישואין ואושר ע"י נוטוריון כתקף לאחר נישואי הצדדים ומבלי שאושר בבבית המשפט?

רקע עובדתי

בין הצדדים נרקמה מערכת יחסים זוגית בהיות התובעת רווקה כבת 40 שנה, עולה חדשה ואילו הנתבע כבן 48 שנה, גרוש ואב לשלושה ילדים.

ביום 13.03.2001 חתמו הצדדים על הסכם אשר נערך בידי הנוטריון והוכתר כהסכם ממון ונקבע והוצהר בו, בין היתר, כי:

א- הצדדים הם ידועים בציבור המבקשים להסדיר במסגרתו את יחסי הממון ביניהם.

ב- להסכם יהא תוקף חוקי גם אם יינשאו הצדדים זה לזו בעתיד, ומכל מקום ואפילו לא יינשאו, יוותר ההסכם בתוקף לעד.

ג- הדירה אותה שכרה התובעת למגוריה, המיטלטלין המצויים בה, הרכב שהיה בכוונתה לרכוש אותה עת ומלוא זכויות הפנסיה אותן צברה או תצבור במקום העבודה שלה – כולם בבעלותה הבלעדית.

ד- כל צד יהא בעליהם של הכספים המוחזקים על שמו.

ה- לא תהא שותפות כספית בין הצדדים, וכל אחד מהם יעמיד כספים, לפי ראות עיניו, לטובת מימון הוצאות הבית המשותפות.

ו- מיום חתימת ההסכם כל רכוש שייצבר ויהא משותף ירשם בהתאם, וככל שלא ירשם ע"ש שני הצדדים, יהווה הדבר ראיה לכך שאין הוא רכוש משותף.

ז- הצדדים מבקשים לאשר ההסכם בבית המשפט, אך מצהירים, כי חתימתם עליו בפני נוטריון מהווה הסכמה סופית המחייבת אותם גם בהעדר האישור של בית המשפט.

בית המשפט פסק:

  1. בסעיף 6 להסכם נקבע לאמור: "מיום חתימת הסכם זה כל רכוש שירכשו הצדדים במשותף ירשם הוא על שם שני הצדדים והרישום יהווה ראיה חותכת על שותפות שווה. לא ירשם הרכוש על שם הצדדים יחדיו, יהווה הרישום הנפרד ראיה לבעלות נפרדת של מי שהנכס נרשם על שמו בלבד".

הנה כי כן, עפ"י ההסכם, בכל הנוגע לנכסים או לזכויות שהם בני רישום, בחרו הצדדים להנהיג משטר של הפרדה רכושית, תוך שנקבע, כי הרישום יהווה ראיה לבעלות בהם.

  1. בסעיף 1 לחוק יחסי ממון נקבעה דרישת הכתב בנוגע להסכם המסדיר את יחסי הממון בין בני זוג נשואים, והוא הדין גם בכל הנוגע לשינויו.

בסעיף 2(א) לחוק נקבע, כי הסכם ממין זה טעון אישור של בית המשפט לענייני משפחה או של בית הדין הדתי.

בסעיף 2(ג1) לחוק נקבע, כי הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון.

בסעיף 3 לחוק נקבע, כי בהעדר הסכם ממון יוחל על ענייני הרכוש של הצדדים הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק, אשר עיקריו הובאו לעיל.

  1. בעניינו, כאמור, ההסכם נחתם בשנת 2001 כארבע שנים טרם נישאו הצדדים, והוא נערך ע"י נוטריון ונחתם בפניו.
  2. כבר נקבע בפסיקה, כי נתונה לבית המשפט הסמכות להכיר בתוקפו של הסכם ממון גם כאשר הוא לא אושר כדין, ונקבע עוד, כי בהסתמך על הדוקטרינה הפסיקתית המוכרת בשיטתנו, ניתן להכיר בתוקפו של הסכם כזה, במקרים המתאימים לכך, מכוח עקרונות תום הלב, ההשתק והמניעות.
  3. וכך נקבע בעניין זה ע"י בית המשפט העליון: "הנה בכל הנוגע להסכם ממון שלא אושר כדין אך הצדדים נהגו לפיוקיימת דוקטרינה פסיקתית המעניקה לו תוקף מעשי מכח עקרון תום הלב, ההשתק והמניעות: נראה לי, כי במקרה זה מנועה המשיבה 2 מלהעלות טענה זו בשלה כה מאוחר, 9 שנים לאחר שנכרת ההסכם, לאחר שהיא קיבלה את מה שההסכם העניק לה ובעת שהיא נדרשת לעמוד בנדרש ממנה על פיו. העובדה, שהיא נהגה על פי ההסכם במשך 9 שנים, מעידה על כך, שהיא הכירה בתוקפו וכי אישור בית המשפט המחוזי עמד בדרישותיה וכי היא חתמה על ההסכם מתוך רצון חופשי ומתוך מודעות מלאה להשלכותיו. העלאת טענה זו בשלב כה מאוחר הינה שימוש בזכות שלא בתום לבבנסיבות שלפנינו נעשה שימוש בזכות לטעון את הטענה בדבר אישור בלתי נאות של החוזה על ידי בית משפט בחוסר תום לב, ועל כן דין טענה זו להידחות".
  4. לצד אמירה זו וכמעט באותה נשימה, הבהיר, באותה פרשה, השופט רובינשטיין, כי מתן תוקף מחייב להסכם שלא אושר כדין, אינו בבחינת הכלל, כי אם החריג לו, ומשכך לא בנקל יכיר בית המשפט בתוקפו של הסכם מעין זה
  5. בעניין זה יפה כוחם גם של דברי בית המשפט המחוזי בתל אביב מפי כב' השופט שילה בפסק דין שניתן אך לאחרונה.
  6. "מדיניות משפטית ראויה, צריכה להגביל את האפשרות של מתן תוקף להסכם שלא אושר למקרים נדירים שבהם 'זעקת ההגינות' וכן דיני תם הלב והמניעות, מצדיקים סטייה מהוראת חוק מפורשת. זאת, בדומה לפסיקה שהתפתחה ביחס להכרה בקיומה המשפטי של התחייבות לעשות עסקה במקרקעין, אף בהיעדרו של מסמך בכתב
  7. נוכח האמור בהרחבה לעיל, מסקנתי היא, שאין להחיל את הוראות ההסכם בכל הנוגע לענייני הממון של הצדדים מיום נישואיהם ואילך.

משכך והיות שהוגשה ע"י הנתבע תביעה רכושית ובהתבסס על הוראת הסעיפים 5 ו- לחוק יחסי ממון, ובראי כלל הנסיבות ובהן המשבר שפרץ ביחסי הצדדים והמועד בו הוגשה תביעת הנתבע (ראו סעיף 5א (א)(1)(ב) לחוק יחסי ממון),  יש להחיל על ענייני הרכוש של הצדדים את הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק.

משרד עורכי דין אבירם כהן ושות' – עו"ד גירושין בחיפה, ממוקם סמוך לבית המשפט לענייני משפחה  ולבית הדין הרבני בחיפה.

המשרד  מתמחה בכל היבטי דיני המשפחה, תוך טיפול מקצועי, יסודי ומעמיק בכל מקרה ומקרה לרבות סוגיות גירושין מורכבות תוך הפגנת ראיה אסטרטגית של המקרה וידע נרחב בכלל הפסיקות והחקיקות בתחום זה.

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

תפריט נגישות