המאמר נרשם ע"י עו"ד אבירם כהןעו"ד מיסוי מקרקעין בחיפה, עו"ד מקרקעין בחיפה

רקע עובדתי:

שני שותפים  היה בעלי מניות בחברה. בהתאם להסכמי פשרה ביניהם, הועברו מניות משותף אחד בחברה לשותף השני. הסכמי הפשרה קיבלו תוקף של פס"ד בבית המשפט. העברת המניות לא דווחה למיסוי מקרקעין.המשיב הוציא שומה למס שבח ומס מכירה בגין העברת המניות ומכאן הערעור.

בית המשפט המחוזי פסק:

  1. סעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר "איגוד מקרקעין" כדלקמן:

"איגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה כהגדרתה בפקודה ולמעט קרן להשקעות במקרקעין כהגדרתה בסעיף 64א2 לפקודה, בתקופה שעד למועד הרישום למסחר בבורסה כהגדרתו בסעיף 64א3(א)(2) לפקודה, ובלבד שמניותיה נרשמו למסחר בבורסה כאמור באותו סעיף; ולעניין זה לא יראו כנכסיו של האיגוד – מזומנים, מניות, איגרות חוב, ניירות ערך אחרים ומטלטלין, שאינם משמשים לאיגוד לייצור הכנסתו, או שהם משמשים לייצור הכנסתו אולם לדעת המנהל הם טפלים למטרות העיקריות של האיגוד המבוצעות למעשה ולא בדרך ארעית."

הגדרות נוספות, שהינן רלבנטיות לענייננו הן ההגדרות המצויות בסעיף 1 לחוק של "זכות באיגוד", "פעולה באיגוד" וכן "עושה פעולה":

"זכות באיגוד" – כל אחד מאלה בין שהיא מוענקת במסמכי ההתאגדות של האיגוד או על פיהם או בהסכם בין חברי האיגוד;

(1) חברות באיגוד, זכות לנכסי איגוד בשעת פירוק, זכות לרווחיו של איגוד, זכות לניהולו של איגוד או להצבעה בו;

(2) זכות שאיננה זכות מכוח מכירת זכות במקרקעין – לתפוס נכסי האיגוד מכוח אחת הזכויות האמורות בפסקה (1);

(3) זכות שאיננה זכות מכוח מכירת זכות במקרקעין – לדרוש מהאיגוד או מבעל זכות באיגוד אחת מהזכויות האמורות בפסקאות (1) ו-(2);

(4) זכות להורות במישרין או בעקיפין למחזיק בזכות מהזכויות האמורות בפסקה (1) על הדרך להפעיל את זכותו;

פרט לזכות מהזכויות האמורות אם היא אינה מקנה כל טובת הנאה באיגוד – שאינה שכר סביר – ואינה מקנה זכות לתפוס את נכסי האיגוד ואינה מקנה זכות לדרוש מהאיגוד או מבעל זכות בו אף אחד משני הדברים האמורים;

"פעולה באיגוד" – הענקת זכות באיגוד, הסבתה, העברתה או ויתור עליה, שינוי בזכויות הנובעות מזכות באיגוד והכל בין בתמורה ובין בלא תמורה, אך למעט הקצאה; לענין זה, "הקצאה" – הנפקה של זכויות באיגוד שלא נרכשו על ידי האיגוד קודם לכן, אשר תמורתה, כולה או חלקה, לא שולמה למי מבעלי הזכויות באיגוד, במישרין או בעקיפין;

          "עושה פעולה" – מי שמקנה זכות באיגוד בפעולה באיגוד;"

  1. הגדרת המונח "איגוד מקרקעין" מורכבת משני חלקים: הראשון, כולל את ההגדרה הבסיסית לפיה כל נכסי איגוד המקרקעין הם זכויות במקרקעין. השני, מרחיב את ההגדרה וקובע כי גם כאשר לצד נכסי המקרקעין ישנם נכסים נוספים שאינם משמשים לאיגוד לשם ייצור הכנסתו, או שהינם טפלים למטרה העיקרית של האיגוד – הרי שמדובר ב"איגוד מקרקעין" כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין.
  2. חוק מיסוי מקרקעין קובע כי "מכירה" של זכות במקרקעין כוללת גם "פעולה באיגוד". על כן, מי שמוכר את מניותיו ב"איגוד מקרקעין" הינו בגדר "עושה פעולה באיגוד" וחייב בתשלום מס שבח בגין מכירת מניותיו באיגוד.
  3. אין כל ספק כי חברת ע.ב. דליה היא "איגוד מקרקעין". מן הראיות שהובאו בפנינו עולה בבירור כי הנכסים של חברת ע.ב. דליה הם נכסי מקרקעין בלבד. למצער, לא הובאה בפנינו כל ראיה אחרת.

עו"ד אבירם כהןעו"ד חוזים בחיפה

תפריט נגישות