האם דירת מגורים שנתקבלה לבעלות התובעת טרם הכירו הצדדים, הרשומה ע"ש התובעת, ואשר בה התגוררו הצדדים כ-35 שנים, משותפת?

שאלה משפטית:

פס"ד

 36965-04-20 בית המשפט לענייני משפחה ת"א

רקע עובדתי:

1.הוגשו תביעות רכושיות הדדיות בין הצדדים  בני זוג לשעבר, שחיו יחדיו כ-38 שנים.

2.סעדים לדרישת התובעת – מחצית שווי כלל נכסי בני הזוג והפרשי שווי (הואיל ושווי הזכויות שבידי הנתבע גבוהות יותר) בהתאם לחוק חלוקת חיסכון פנסיוני.

3.סעדים לדרישת הנתבע  (אשר בירורם אוחד עם תביעה אחרת)- הכרעה בשאלת הבעלות בדירת המגורים, כמו כן דרש שהתובעת תגדיר מה נכלל ב"נכסי בני הזוג".

4.מסיכומי הנתבע עולה כי הדירה נרכשה ע"י הורי הנתבעת טרם נישאו, הדירה נרשמה על שמה בלבד ברם הצדדים לא ערכו הסכם ביחס לדירה.

 זכויות כספיות שנצברו ממועד נישואי הצדדים יחולקו בחלקים שווים לרבות כספים המתנהלים בחברת הביטוח "הראל".

 בנוגע לחלוקת המיטלטלין הנתבע מבקש לערוך חלוקה בעין. (חלוקה לעניין הפנסיה שכן הנתבע פרש והנתבעת לא)

5.יש צורך בפסיקה בשאלות כדלקמן:

 מועד השיתוף

 האם סך כספי של 300,000 ש"ח הוא סך משותף שמא פרי חלוקה של התובעת שאינה לחלוקה

 האם דירת המגורים משותפת

 מה מועד חלוקת הזכויות הפנסיוניות.

6. טענת התובעת, בתמצית

 כספי ירושה אינם צריכים לחלוקה או לשיתוף ובכלל, מדובר בהרחבת חזית אסורה.

 האיזון צריך לכל שווי הכסף, למעט נכסים חיצוניים.
סך 300,000 ₪ מקורם בירושה ואינם כספים משותפים.
אין שום סיבה לבצע חלוקה לא שוויונית.

 דירת המגורים נתקבלה לבעלות התובעת טרם הנישואין וטרם הכירו הצדדים והנתבע לא תרם דבר להשבחתה  וכל כולה מקורה מהורי הנתבעת בשעתו, שהרי בוצעו רק שיפוצים רגילים.
אורך חיי נישואין אינו מעניין זכויות קניין והנתבע גם לא הוכיח כוונת שיתוף ספציפי.

7.טענות הנתבע, בתמצית

   הצדדים נישאו וחיו יחדיו כ- 38 שנים ארוכות,  עד פתיחת ההליכים באפריל 2020.

   הדירה שימשה למגורים  ברציפות למעט שלוש שנים, אז התגוררו הצדדים בקיבוץ .
ילדי הצדדים גדלו בדירה וזוגיות הצדדים היתה טובה, תוך חברות וניהול משק בית משותף.
התובעת מעולם לא סיפרה או הציגה לתובע כי אין בכוונתה לשתפו בדירה.
אפילו דירות ירושה של הנתבע הניבו את שכרן לקופה המשותפת שנוהל עד ינואר 2020 וגם את אלו יש לראות כמשותפות.
ירושת הנתבע הופקדה לחשבון המשותף ושכר דירה הופקד עוד משנת 1991.
נעשו שלושה שיפוצים משמעותיים במועדים שונים.
צוואות הדדיות שערכו הצדדים מעידות על כוונת שיתוף בשעתו.
באשר לחלוקות זכויות פנסיוניות יש להמתין עד שתצא התובעת לפנסיה, אחרת ייווצר אי שוויון.
כספי ירושת התובעת התנהלו מחשבון בנק משותף, סך 300,000 ₪ נשמרו על שם התובעת בחברת הביטוח "הראל" – הכספים שהופקדו שם היו כספים משותפים מחשבונות הצדדים.

בית המשפט לענייני משפחה בת"א פסק:

8. מועד קבע יכול להיקבע לפי מועד הגשת התביעה (לפי "פרשות יעקובי וקנובלר") במקרה שלנו נקבע יום הגשת הבקשה ליישוב סכסוך כמועד הקרע 09.12.2019.

9. דירת מגורים גם כאשר באה לידי בין הזוג טרם הנישואין  היא גולת כותרת השיתוף הוסף לה הלכה לפיה די בדבר מה נוסף על מנת שנכס חיצוני שהוא דירת מגורים יהפוך לנכס משותף

10. 38 שנות חיים משותפים מתוכן 35 שנים בדירה המדוברת.

קיום חיים הרמוניים, חשבונות משותפים, פרי בטן, גם הזרמת פירות ירושת התובע וכל שכרו לקופה המשותפת.

סבירות קיומה של הסתמכות מצד הנתבע, לפיה אין הוא צריך לדאוג לדירת מגורים הרשומה במשותף, לאור משך חיי הנישואין וטיבם.

עריכת שלושה שיפוצים שונים בדירה שאינם שיפוצים של מה בכך (וראה לעניין זה "פרשות "יעקובי וקנובלר") . נקבע כי אלו שיפוצים משמעותיים שיש בהם יותר מאשר דבר מה הדרוש לשם קביעת שיתוף בנכס חיצוני.

11. ככל שנמשכת תקופת הנישואין כך הבקשה להפרדת הנכסים נתפסת כפחות אמינה

12.השיפוצים, המגורים הארוכים, עירוב ירושות בחשבונות בנק משותפים, רוח הצוואות ההדדיות, השיתוף הכולל ובעיקר אי האמירה המפורשת של התובעת לנתבע, כהודאתה – "דע כי אינך שותף" – די בהם לקבוע כי עסקינן לעניין דירת המגורים בנכס משותף.

13. דרישת התובעת להחריג סכום של 300,000 ש"ח לטובתה, כספי ירושה או מתנה אשר עורבבו בנכסי הצדדים, למשל על דרך הזרמתם לחשבון משותף, משותפים הם.

14.כסף המצוי בחיסכון ביטוחי או אחר נחשב כמשותף, אלא אם הוכח אחרת, יהא רישומו כאשר יהא.משהועברו הכספים לחיסכון ביטוחי דרך חשבון משותף (ועל כך אין התובעת חולקת), צריכה התובעת להוכיח כי הכספים לא נטמעו בקופה המשותפת וכי הסך שנחסך הוא דווקא מכספי הירושה וכי ניתן לאפיינו ככזה – כזאת לא עשתה. הכספים שהו בחשבון המשותף במשך 6 שנים.

כמו כן לא הוכח שהכספים ששוהים ב"הראל" מקורם דווקא בכספי ירושה  שכן הכספים הועברו מחשבון משותף והוכח כי דמי הירושה הוטמעו בחשבון משכך אין להחריג את 300,000  מכלל האיזון ויש להביאם בחשבון.

15. מועד חלוקת כספי הפנסיה הכלל בפסיקה הוא שכספי פנסיה מחולקים במועד הראשון לגמילתם ואין חובה להוונם קודם לכן אי זהות המועדים לפרישה בין בני זוג העסיקה את הפסיקה ואולם, נאמר כי עיכוב ביצוע חלוקת כספי פנסיה (לעניין תקבולים חודשיים) עד אשר יפרשו שני הצדדים אינו מקטין מהיקף החיוב להתחלק גם בכספים שתשלומם עוכב. , פנסיה מוקדמת הינה בבחינת זכות בת איזון ולא בגדר שכר עבודה.  אך, איזון כספי הפרישה המוקדמת, עלול לטעמי להביא לחוסר שוויון בולט וקיצוני בין הצדדים  (האישה תמשיך לקבל שכר מעבודתה ובנוסף מחצית מתשלומי הפרישה של הנתבע והנתבע יותר עם פחות מ- 3,000 ש"ח מכספי הפרישה)

לשם תיקון העיוות ייעשה שימוש בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, שמטרתו להקנות לבית המשפט שיקול דעת לביצוע איזון משאבים צודק בין בני זוג. פער זמני הפרישה בין הצדדים אינו משמעותי   כלל אינני בטוח כי התובעת תוכל להמשיך לעבוד ובאיזה היקף משרה. בנסיבות אלו עדיף שלא להכביד על הצדדים בהתחשבנות יתר. לטעמי לא נוצר פער קריטי דיו על-מנת לעשות שימוש בסעיף 8(2) לחוק.

16.החלטה- משעה שאני קובע כי סך 300,000 ₪ והדירה ב…. הם נכסים משותפים, אזי הצדדים יחלקו בשווה כל זכות או חיוב שיש להם או למי מהם ובכלל זאת הדירה ב…. וסך 300,000 ₪, ואשר נצברו עד למועד     הקרע שקבעתי לעיל.

17. אני ממנה את רואה חשבון רונן קידר כמומחה כלכלי, אשר יחווה דעתו על דרך ביצוע האיזון בשווה וזאת בתוך 90 ימים מהיום. הצדדים יצייתו לדרישות המומחה ויישאו בשכרו בשווה.

  יחלקו הצדדים על חוות דעת המומחה – ינוהל לעניין זה הליך נפרד מכוח סעיף 7 לחוק בית המשפט לענייני משפחה.

 18.התובענה לעניין תחילת מועד השיתוף והחלוקה בתקבולי פנסיה נדחית.

19.לאור התוצאה אליה הגעתי תישא התובעת בהוצאות הנתבע בסך 40,000 ₪.

עורך דין גירושין תלאביב  – עו"ד אבירם כהן

עורך דין לענייני גירושין תלאביב –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין לענייני משפחה תלאביבעו"ד אבירם כהן

עורך דין מומלץ לגירושין בתל=אביב –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין גירושין חיפה  – עו"ד אבירם כהן

עורך דין לענייני גירושין בחיפהעו"ד אבירם כהן

עורך דין לענייני משפחה חיפהעו"ד אבירם כהן

עורך דין משפחה חיפהעו"ד אבירם כהן

עורך דין מומלץ לגירושין בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין הסכם ממון חיפה  – עו"ד אבירם כהן

עורך דין הסכם חיים משותפים בחיפהעו"ד אבירם כהן

עורך דין ידועים בציבור חיפהעו"ד אבירם כהן

עורך דין משמורת חיפהעו"ד אבירם כהן

עורך דין מזונות בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

להגשת תביעה רכושית  ניתן לפנות אל משרד עו"ד אבירם כהן ושות' :

עורך דין לענייני גירושין בחיפה  סניף חיפה, שד' פלי"ם 2 – 04-8645801

עורך דין לענייני גירושין בתלאביב  סניף תלאביב, רח' הארבעה 28 –  0733701874

משרד עו"ד אבירם כהן ושות' מתמחה בכל היבטי דיני משפחה,תוך טיפול מקצועי יסודי ומעמיק בכל מקרה ומקרה לרבות סוגיות מורכבות תוך הפגנת ראיה אסטרטגית של המקרה וידע נרחב בכלל הפסיקות והחקיקות בתחום זה. 

תפריט נגישות