האישה בקשה שיתוף ספציפי למרות הסכם ממון שנחתם בין הצדדים

 1. אין מחלוקת כי הזכויות בדירה שבמחלוקת רשומות ע"ש האיש.
 2. לפי סעיף 125 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") לרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יש חשיבות גבוהה מבחינה קניינית, בסעיף נקבע כי: "רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתוכנו…" חזקה זו באה להגנת טובת הציבור, אשר יוכל להסתמך על הרישום, ולדעת כי הרישום סופי, אמין ומשקף נכונה את הזכויות הרשומות בו. (ע"א 4140/97 חברת האוניברסיטה העברית בירושלים נ' הסתדרות נשים ציוניות הדסה באמריקה, פ"ד נג (3) 49 (1999)).
 3. חרף האמור לעיל, אין סעיף 125(א) לחוק המקרקעין מהווה "חזקה חלוטה" אלא עסקינן בחזקה שניתן לקעקע אותה (ראו: ע"א 371/85 פיליפ נ' רוזנברג ואח' פ"ד מב(1) 584 (1988)), אולם הנטל לסתור אותה הוא כבד מאוד (ע"א 2576/03 וינברג נ' האפוטרופוס הכללי לנכסי נפקדים  [פורסם בנבו] (21.02.2007)).
 4. הנטל להוכיח כי הרישום בפנקסי המקרקעין אינו משקף את מצב הזכויות במקרקעין הוא נטל כבד, והוא, כאמור, מוטל על כתפי הצד המבקש לסתור את הרישום. ובמקרה כאן על כתפי האישה הטוענת לבעלות משותפת בדירה הרשומה רק על שם האיש.

האם קיים בין הצדדים הסכם ממון תקף

אישור ההסכם לפי החוק

 1. הכותרת של ההסכם היא "הסכם חיים משותפים" אך התרשמתי כי תוכן ההסכם מהווה הסכם ממון לכל דבר וכך אתייחס אליו.
 2. הצדדים מעולם לא נישאו, ועל כן הדרך לאישור ההסכם לפי החוק היא אישורו בפני נוטריון, וכך קובע סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג- 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון"):

"הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו".

 1. עיון בהסכם ובאישור הנוטריוני מעלים כי ההסכם אושר כדרישת החוק (נספחים ח' לסיכומי האיש), כאשר באישור הנוטריוני, נכתב ע"י הנוטריון כי ההסכם: "הוקרא בפני בני הזוג/ שקראתי לבני הזוג את ההסכם ולאחר שבני הזוג הצהירו בפני כי עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו ונחה דעתי שהצהרתם אמת. חתמו בנוכחותי על ההסכם מרצונם הטוב והחופשי".
 2. התרשמתי כי הסכם הממון אושר כדין

לא הוגשה תביעה לביטול הסכם הממון

 1. האישה לא נקטה בהליך לביטול הסכם הממון ולא טענה לפגמים בכריתתו, גם לאחר שהוגשה תביעת האיש לאכיפת הסכם הממון, ועל כן הסכם זה שריר וקיים ואיש מהצדדים לא נקט בכל הליך לכל אורך השנים לביטולו. ראו קביעת בית המשפט בתמ"ש (ת"א) 25442-09-12 פלונית נ' אלמוני [פורסם בנבו] (24.2.15):

"מאחר ולא ננקט כל הליך לביטול ההסכם אין מקום כלל לדון בטענות האישה לגבי אירועים שקדמו לחתימת ואישור הסכם הגירושין. סבורה התובעת כי יש עילות לביטולו של ההסכם  – למעט אירועים שהיו לאחר חתימת ההסכם והקשורים לטענתה לביטול מחמת התנהגות – היה עליה להגיש הליך נפרד כדין. זאת לא עשתה. בנסיבות הללו אין לדלג על המשוכה המשפטית של הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין ולייחס לו משקל אפסי או לנהוג כאילו לא היה".

האם פרשנות הסכם הממון תומכת בעמדה של האישה

 1. לטענת האישה שפורטה לעיל, לפי פרשנותו של הסכם הממון ניתן להסיק כי הוא לא מחריג באופן חד משמעי את הדירה, אלא לפי ההסכם, הדירה רק הופיעה בבעלות האיש ביום החתימה על ההסכם, ובשל הקשר הזוגי בין הצדדים והשקעתה בדירה, כיום הדירה בבעלות שניהם. אבחן טענת האישה.
 2. לא אוכל לקבל טענתה של האישה. התרשמתי כי ההסכם בין הצדדים הינו חד משמעי, ואינו דורש מלאכת פרשנות.
 3. בסעיף 3 להסכם שכותרתו "זכויות בנכסי בן הזוג" נכתב:

"מוסכם בין הצדדים, כי אין בהסכם זה, או בעובדה שהצדדים חיים חיי משפחה משותפים כמו גם לאחר חתימת הסכם זה ואישורו על ידי נוטריון וכמו גם לאחר שיינשאו הצדדים באם יבחרו להינשא, כדי לפגוע בקניינם של כל אחד מהם או להקנות לכל אחד מהם זכויות (או חובות) בנכסי השני. למען הזהירות בלבד, יפורט הרכוש השייך לכל אחד מהצדדים כיום על פי הפירוט הבא:

 • רכוש וחובות של ע.ס.:
 • הדירה שבמחלוקת אשר תירכש על ידו…" (ההדגשה במקור- ג.ס.ב).
 • [הדירה הראשונה] "
 1. סעיף 4 להסכם שכותרתו "רכישת נכסים לאחר חתימת הסכם זה" קובע:

"א. נכסים אשר ירכוש כל אחד מהצדדים לאחר הסכם זה, בתקופת החיים המשותפים כמו גם בתקופת היות הצדדים נשואים, ככל שיינשאו בעתיד, יהיו שייכים לצד הרוכש בלבד".

 1. סעיף 7 להסכם שכותרתו "בית מגורים" קובע:

"א. באם ירכוש מי מהצדדים בעתיד דירה או בית, מסכימים הצדדים כי אותה דירה/בית תירשם בטאבו/ברמ"י/בחברה המשכנת על שם הצד הרוכש ותהא בבעלות הרוכש ושייכת אך לצד הרוכש ואשר על שמו נרשמו הדירה/הבית בלבד ולצד האחר לא תהא כל זכות באותה דירה/בית ולא תישמע כל טענה בעניין זה…".

 1. הצדדים חתמו על הסכם לפיו כל אחד נשאר עם רכושו שלו באופן כללי, והאיש באופן ספציפי בחר לציין את הדירה כרכושו הבלעדי, וציין ב"רחל בתך הקטנה" שהדירה עתידה להירכש. התרשמתי כי נוסח ההסכם הינו ברור, וכוונת הצדדים, לפי ההסכם, ולפי התנהלותם בפועל, הינה כי הדירה שבמחלוקת היא בבעלות האיש ורשומה כיום רק על שמו. חיזוק לעמדתי זו אני מוצאת מכך שהצדדים התנהלו בחשבונות נפרדים והאישה השתמשה בחוזה השכירות שנכרת עם האיש בהקשר הדירה שבמחלוקת לצורך קבלת סיוע במדורה ממשרד השיכון כפי שיפורט להלן או לכל הפחות טענה כי אין בבעלותה דירה לצורך קבלת הסיוע שקיבלה.
 2. יודגש כי מועד חתימת ההסכם – יום לפני רכישת הדירה שבמחלוקת – מדגיש כי כל מהות ההסכם מתייחס לדירה שבמחלוקת, כך שברי כי הצדדים תכננו להחיל על הדירה שבמחלוקת את ההסכמות המופיעות בהסכם.
 3. יובהר, כי במקרה זה, נוכח העובדה כי חוק יחסי ממון לא חל על הצדדים, ובשל הסכם הממון שנחתם ביניהם, כל הנכסים של הצדדים הם בעצם "נכס חיצוני", ועל כן, על מנת שטענתה של האישה תתקבל, עליה להוכיח כי חרף קיומו של הסכם הממון, כוונת הצדדים, כך בפועל לפי התנהלותם, הייתה כי הנכס יהא משותף לשניהם.
 4. נוכח רישום הנכס על שם האיש, ונוכח חתימת האישה על הסכם הממון התרשמתי כי מדובר בנטל כבד.
 5. לאחר עיון בכל טענות הצדדים וכן במסמכים שהובאו לעיוני, מצאתי כי בין הצדדים לא היה שיתוף, לא כללי ולא ספציפי, הצדדים פעלו בהפרדה רכושית, הפרדה מוסכמת זו עוגנה בהסכם הממון שתחולתו ותוקפו לא נסתר. הצדדים לא התגוררו זמן רב בדירה שבמחלוקת, מערכת היחסים ביניהם לא הייתה יציבה ולא התרשמתי כי יש לעבור לבחון האם התקיים במקרה זה "דבר מה נוסף"

המאמר נרשם

עו"ד מיסוי מקרקעין חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עו"ד מיסוי מקרקעין תל-אביב –  עו"ד אבירם כהן

ע"י עורך דין  מקרקעין קיסריה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין חדרה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין מקרקעין עתלית – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  התחדשות עירונית חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין ונדל"ן  מומלץ בחיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  פינוי מושכר בחיפה  – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  חוזים חיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין  מקרקעין ונדל"ן  מומלץ בתל-אביב – עו"ד אבירם כהן

עורך דין גירושין תל-אביב  – עו"ד אבירם כהן

עורך דין לענייני גירושין תל-אביב –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין לענייני משפחה תל-אביב – עו"ד אבירם כהן

עורך דין מומלץ לגירושין בתל=אביב –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין גירושין חיפה  – עו"ד אבירם כהן

עורך דין לענייני גירושין בחיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין לענייני משפחה חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין משפחה חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין מומלץ לגירושין בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין הסכם ממון חיפה  – עו"ד אבירם כהן

עורך דין הסכם חיים משותפים בחיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין ידועים בציבור חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין משמורת חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין מזונות בחיפה –  עו"ד אבירם כהן

עורך דין צוואה חיפה – עו"ד אבירם כהן

עורך דין עריכת צוואה הדדית – עו"ד אבירם כהן

עורך דין מקרקעין תל-אביב – עו"ד אבירם כהן

עורך דין  לענייני ירושה חיפה – עו"ד אבירם כהן

 לייעוץ בתביעת גירושין, מזונות, רכוש, משמורת  ניתן לפנות אל משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

סניף חיפה, רח' שד' פלי"ם 2 –  טל:  04-8645801

סניף תל-אביב, רח' הארבעה 28  – טל: 0733701874

הקלק לשיתוף המאמר

Facebook

משרד עו"ד אבירם כהן ושות'

צרו קשר

טל' – 04-8643926

פקס – 04-8645801

נייד – 052-8772822

שעות פעילות

א' – ה' – 8:00-17:00

ו' – סגור

שבת – סגור

מיקום

שד' פלי"ם 2,

בניין אורן 1, קומה ראשונה,

חיפה, 3309502

כל הזכויות שמורות © משרד עו"ד אבירם כהן ושות'   נבנה ועוצב על ידי סטודיו פיקסל – עיצוב גרפי ומיתוג  

תפריט נגישות